Çalışma Alanları

İcra ve İflas Hukuku:
•İcra takipleri
•İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları
•Menfi tespit ve istirdat davaları İmzaya ve borca itirazlar
•İstihkak davaları 
Medeni Hukuk (Aile - Kişiler - Evlenme - Boşanma):
•Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
•Nafaka davaları Nişanın bozulmasından doğan davalar
•Tapu ve nüfus kayıtlarında ad - soyadı düzeltme ve değiştirme
•Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
•Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
•Evlat edinmeye izin davaları
•Vesayet ve kayyım davaları
•Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları
•Yabancı Mahkeme kararlarının Tanınması ve Tenfizi
Borçlar Hukuku:
•Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları
•Tahliye davaları Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları
•Tevdi mahalli tayini 
Ticaret Hukuku:
•Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
•Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması
•Şirket genel kurul işlemleri
•Şirket hisse devri işlemleri
•Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
•Zayi ve kambiyo senedi davaları
•Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalar
•Kooperatif davaları
•Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi 
Miras Hukuku:
•Mirasçılık belgesinin alınması
•İzale-i şuyu davaları
•Terekede ihtiyati tedbirler
•Mirasın reddi Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
•Mirasçılık belgesinin iptali davaları
•Mirasta defter tutulması
•Vasiyetnamenin iptali davaları
•Mirasta iade davaları
•Miras sözleşmeleri
•Vasiyetname düzenlemeleri
•Taksim sözleşmeleri 
Eşya Hukuku:
•Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları
•Men’i müdahale davaları
•Tapu iptali ve tescili davaları
•Şuf’a davaları
•Geçit hakkı davaları
•Ecrimisil davaları 
•Tespit davaları 
Tüketici mahkemesinde görülen davalar

İş Mahkemelerinde görülen davalar :
•İşçilik Hakları Alacağı davaları
•İşe İade Davaları
•Hizmet tespiti davaları
•sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı tespit davaları
İdari Yargı:
•İptal davaları
•Tam yargı davaları 
•Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar 

Yargıtay, Danıştay ve Temyiz Duruşmalarına katılma 
Diğer Hukuki Yardımlar:
•İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme   
•Dava, cevap dilekçesi vb. dilekçeler 
•Temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri   
•Her türlü sözleşme düzenlenmesi